Go To Content

Service Area

Tainan-map

Branch
Service Area
Tainan Branch
North, South, East, West Central and An-Ping
Annan Branch
An-Nan
Sinying Branch
Sinying, Houbi, Guantian, Yanshuei, Dongshan, Liouying, Baihe, Siaying, Danei, Shanhua and Lioujia
Sinhua Branch
Sinhua, Yujing, Rende, Sinshih, Zuojhen, Gueiren, Yongkang, Nansi, Guanmiao, Shanshang, Nanhua and Longci
Jiali Branch
Jiali, Sigang, Cigu, Madou, Beimen, Jiangjyun, Syuejia and Anding

 

Publisher:Finance and Local Tax Bureau, Tainan City
Update time: 2018-06-03 11:14:00

Footer Content